FANDOM


Aisha relates to regions 8-11 in Adventure Mode.

Aisha Codex: Edit

Moonlit Isle (World 8): Edit

Coco | Catty | Jin | Lina | Daisy | Rei

Western Empire (World 9): Edit

Dragon | Phoenix | Soi | Feng Yan | Tsing Tao | Ling Ling | Mao Song | Bai Long

Three Kingdom Warrior (World 9) Edit

Zhao Yun | Diaochan | Zhuge Liang | Guan Yu | Da Qiao

Eastern Empire (World 10) Edit

Kang Jae | Yu Shin | Lee Jung | Kwonho | Bi Dam | Liubi Nezha | Bai Jiao